rgb.vsynth2.regression 222 Bytes
Newer Older
1 2 3 4
f2e9c419023c743bf99aa5b2e55ad233 *./tests/data/vsynth2/rgb.avi
15213260 ./tests/data/vsynth2/rgb.avi
b2418e0e3a9a8619b31219cbcf24dc82 *./tests/data/rgb.vsynth2.out.yuv
stddev:    1.26 PSNR: 46.06 bytes:  7603200/  7603200