rgb.vsynth1.regression 222 Bytes
Newer Older
1 2 3 4
05f0719cb52486d9a4beb9cfae3f2571 *./tests/data/vsynth1/rgb.avi
15213260 ./tests/data/vsynth1/rgb.avi
243325fb2cae1a9245efd49aff936327 *./tests/data/rgb.vsynth1.out.yuv
stddev:    3.42 PSNR: 37.43 bytes:  7603200/  7603200